Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Specifikace distanční výuky

Výuka - rozsah a forma

 

V 1.-3. ročníku probíhá distanční výuka (dále DV) v předmětech český jazyk, matematika, prvouka a angličtina, ve 4.-5.ročníku probíhá v předmětech český jazyk, matematika, přírodověda, vlastivěda a angličtina. Cílem je dosažení stěžejních výstupů. Vzdělávací obsah výchovných vyučovacích předmětů je podle potřeb konkrétní třídy redukován a jejich výuka probíhá vhodnou formou na základě uvážení vyučujícího.

Učitelé vzdělávají distančním způsobem, v rámci nějž se podle metodiky MŠMT jako vhodná forma vzdělávání nabízí off-line výuka. Ta může být doplněna o dobrovolnou synchronní on-line výuku, ale rovněž o další formy výuky. Distanční vzdělávání je povinné, tudíž je povinností žáků se DV účastnit, potažmo povinností rodičů zajistit dětem podmínky pro DV. V případě nedostatečného technického vybavení rodiče neprodleně o této skutečnosti informují třídního učitele. Volba rozsahu a formy povinné DV je v kompetenci učitele.

Komunikace

Hlavním komunikačním kanálem školy směrem k rodičům je emailová komunikace a webové stránky školy. 

Výchozím komunikačním kanálem v případě synchronní on-line výuky (videovolání) je Google Meet. K videohovorům je nezbytné připojení s kamerou a zvukem. Žákům 2.-5.ročníku jsou k dispozici k zapůjčení školní tablety. 

Absence

Avízo o absenci dítěte  na povinné DV rodiče oznámí třídní učitelce zahájením výuky. V případě neúčasti na povinném DV jsou rodiče povinni dítě omluvit do 3 dnů. Neúčast na on-line výuce se nepovažuje za absenci, pokud žák plní zadané úkoly off-line.

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice