Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Školní poradenské pracoviště

Informace o činnosti školního poradenského pracoviště  

Součástí Základní školy a Mateřské školy Radostice je školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které poskytuje standardní poradenské služby školního metodika prevence, speciálního pedagoga a logopeda. Školní poradenské pracoviště se řídí novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 SB.  

Cílem činnosti ŠPP je zajištění takového prostředí, které žákům umožní se plně a bezpečně vzdělávat s ohledem na individuální potřeby každého z nich. V případě neposkytnutí souhlasu nebude moci škola se žákem pracovat ve smyslu níže uvedených činností. O službu je možné požádat kdykoliv znovu. 

ŠPP se věnuje zejména: 

  • vytváření pozitivního klimatu školy,
  • péči o žáky s potřebou podpůrných opatření,
  • péči o žáky nadané,
  • poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům a zákonným zástupcům,
  • prevenci školní neúspěšnosti,
  • prevenci rizikových forem chování,
  • kariérovému poradenství,
  • řešení výchovných problémů,
  • intervenci při aktuálních problémech,
  • vztahovému a osobnímu poradenství atd.

 

Školní metodik prevence - Mgr. Barbora Křížová

Školní speciální pedagog - Mgr. Hana Toflová

Školní logoped - Olga Dvořáková

 

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice