Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Domácí vzdělávání - IVZ

 

Naše škola podporuje rozhodnutí rodičů, kteří se rozhodli vzdělávat své děti v domácím prostředí podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) dle §41 Individuální vzdělávání. Vzdělání poskytujeme žákům 1. – 5. ročníku ZŠ. Máme zkušenosti se vzděláváním nadaných žáků i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s poskytováním reedukativní péče. Naše škola klade důraz na spolupráci s rodiči.

Nabízíme:

  • individuální přístup ke každému žákovi
  • respektování jeho potřeb
  • možnost navštěvovat výuku v kmenové třídě dle domluvy
  • účastnit se školních akcí
  • metodickou pomoc rodičům (osobní i telefonické konzultace, e-mailem)
  • učebnice dle našeho ŠVP

Hodnocení

Na konci pololetí osobní přezkoušení ve škole, a to z hlavních předmětů (Čj, Mat, cizí jazyk) - jedná se o kombinaci ústní a písemné zkoušky a hodnocení předložených materiálů. Při přezkušování může žák využívat pomůcky, se kterými je zvyklý pracovat v domácím prostředí.

„Portfoliové“ hodnocení (rozhovor nad předloženými materiály)

Hodnocení bude probíhat na naší škole garantem domácího vzdělávání (ředitelka školy).

Na termínu přezkoušení (leden, červen) se rodiče domluví písemně nebo telefonicky s ředitelkou školy. 

Forma hodnocení

Slovní hodnocení – navrhuje rodič (nebo osoba, která dítě vzdělává), s formou a obsahem vypomůže garant zkoušení. Vysvědčení formou slovního hodnocení vydává škola.

V případě zájmu o domácí vzdělávání rodič předloží:

Žádost o přestup – pokud dítě přechází z jiné školy
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku
Zápisní list - pro přijetí do 1.ročníku

Žádost o individuální vzdělávání (IVZ)

Doporučující stanovisko školského poradenského zařízení

Doklady osvědčující splnění vzdělání osoby (minimálně středoškolské vzdělání), která bude žáka individuálně vzdělávat. Je třeba dodat úředně ověřený dokument nebo při osobním kontaktu doložený originál.

Veškeré dokumenty budou zaslány na vyžádání e-mailem.

Bližší informace o domácím vzdělávání: 

https://pomocvdomacnosti.cz/deti-muzete-vzdelavat-i-doma-je-treba-si-ale-vsechno-predem-promyslet

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice